Salgsbetingelser:

Avtalen

Ved å klikke på kjøp-knappen inngår kjøperen (du/deg) en avtale med Birko (jeg/meg).
Birgit Kolboe
Falsens gate 20
0556 Oslo
Telefon: 99 60 38 48 (mellom 12.00 og 20.00)
E-post: birgit@birko.no
Organisasjonsnummer: 912055795MVA

Avtalen er bindende for begge parter når du har sendt bestillingen.

Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

Pris

Prisen på siden er den totale prisen. Jeg sender gratis innen Norge, og momsen (merverdiavgiften (mva)) er inkludert i prisen.

Vipps er eneste betalingsmåte her hos meg. Beløpet blir trukket når jeg har lagt varen i postkassen.

Levering

Ettersom Posten ikke er hva den en gang var, kan jeg ikke garantere at det jeg sender blir å finne i din postkasse så fort som du kanskje hadde ønsket. Jeg kan imidlertid love at varen blir lagt i en postkasse så fort som mulig. Normalt innen to dager, og senest innen fire dager. Jeg tar kontakt hvis jeg av en eller annen grunn (f.eks. sykdom) ikke har mulighet til å være så rask.

Risiko for varen

Risikoen for varen går over på deg når du eller din representant har fått varene levert i tråd med punktet om levering.

Angrerett

I henhold til angrerettloven har du mulighet til å angre kjøpet. Av hygienehensyn er det IKKE angrerett på munnbind.

Du må gi meg melding om at du ønsker å benytte deg av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag, forlenges fristen til nærmeste virkedag.

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettsskjema, e-post eller brev).

Angrefristen begynner å løpe:
Ved kjøp av enkeltstående varer vil angrefristen løpe fra dagen etter at varen(e) er mottatt. Består kjøpet av flere leveranser, vil angrefristen løpe fra dagen etter siste leveranse er mottatt.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Du må selv dekke de direkte kostnadene ved å returnere varen.

Du kan prøve eller teste varen på en forsvarlig måte for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, uten at angreretten faller bort, men ikke ha på deg et smykke på fest for så å påberope deg angrerett. Dersom prøving eller test av varen går utover hva som er forsvarlig og nødvendig, er du ansvarlig for redusert verdi på varen. Ettersom alt jeg lager er unikt, anser jeg verdien som sterkt redusert hvis smykkene eller putene er brukt. Igjen, det er ingen returrett på munnbind.

Om du ønsker å benytte deg av angreretten, er jeg forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra jeg fikk melding om din
beslutning. Jeg har rett til å holde tilbake betalingen til jeg har mottatt varene eller til du har lagt frem dokumentasjon på at varen(e) er sendt  tilbake.

Forsinkelse og manglende levering

Dersom jeg ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom oss og dette ikke skyldes deg eller forhold på din side, kan du i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og/eller kreve erstatning.

Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (for eksempel e-post).

Oppfyllelse:
Du kan enten fastholde kjøpet og kreve oppfyllelse fra meg. Du kan imidlertid ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring jeg ikke kan overvinne, eller hvis oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for meg at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at selgeren oppfyller. Hvis jeg f.eks. er tom for stoffer eller perler som må til for å lage en vare på nytt. Skulle vanskene falle bort innen rimelig tid, kan kjøper likevel kreve oppfyllelse.

Du taper retten til å kreve oppfyllelse om du venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving:
Dersom jeg ikke leverer varen på leveringstidspunktet, skal du oppfordre meg til å levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Dersom jeg ikke leverer varen innen tilleggsfristen, kan du heve kjøpet.

Du kan imidlertid heve kjøpet umiddelbart hvis jeg nekter (merkelig ordlyd, men det er nå sånn det står i teksten fra Forbrukerrådet) å levere varen. Tilsvarende gjelder dersom levering til avtalt tid var avgjørende for inngåelsen av avtalen, eller om du har underrettet meg om at leveringstidspunktet er avgjørende.

Leveres tingen etter tilleggsfristen du har satt eller etter leveringstidspunktet som var avgjørende for inngåelsen av avtalen, må krav om heving gjøres gjeldende innen rimelig tid etter at du fikk vite om forsinkelsen.

Erstatning:
Du kan kreve erstatning for lidt tap som følge av forsinkelsen. Dette gjelder imidlertid ikke hvis jeg godtgjør at forsinkelsen skyldes hindring utenfor min kontroll og som jeg ikke med rimelighet kunne tatt i betraktning da avtalen ble inngått eller som det ikke kunne forventes at jeg kunne unngått eller overvunnet følgene av.

Mangel ved varen

Hvis det foreligger en mangel ved varen, må du innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi meg melding om at du vil påberope deg mangelen. Du har alltid reklamert tidsnok om det skjer innen to måneder fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at du overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år. Produktene jeg selger er bruksgjenstander og vil derfor bli utsatt for slitasje. De tåler normal bruk, men vil forringes med tiden også uten å bli utsatt for hardhendt beahndling. Stoffer blir slitt og perler mister noe farge og glans med tiden. Normal slitasje gir deg ikke rett til ny vare eller pengene tilbake. Puter bør renses og du må behandle smykkene med forsiktighet. De har for eksempel ikke godt av en tur i dusjen. Munnbindene skal vaskes på 60 grader etter hver bruk, og har derfor ikke evig levetid.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes deg eller forhold på din side, kan du i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning fra selgeren. Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig.

Retting eller omlevering:
Du kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende vare. Jeg kan likevel motsette meg ditt krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder meg urimelige kostnader. Alle mine produkter er unike, og jeg har ikke ubegrenset av verken stoffer eller perler. Er det tomt, ja, da er det tomt. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Jeg har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.

Prisavslag:
Du kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for deg.

Heving av kjøpet:
Dersom varen ikke blir rettet eller omlevert og mangelen ikke er uvesentlig, kan du heve kjøpet.

Selgers rettigheter ved kjøpers mislighold

Dersom du ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes meg eller forhold på min side, kan jeg i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra deg. Jeg vil også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig gebyr ved uavhentede varer.

Oppfyllelse:
Jeg kan fastholde kjøpet og kreve at du betaler kjøpesummen. Er varen ikke levert, taper jeg min rett dersom jeg venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving:
Jeg kan heve avtalen dersom det foreligger vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra din side. Jeg kan likevel ikke heve kjøpet om hele kjøpesummen er betalt. Fastsetter jeg en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse og du ikke betaler innen denne fristen, kan jeg heve kjøpet.

Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr:
Dersom du ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan jeg kreve renter av kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt og du kan bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven.

Personopplysninger

Jeg er ansvarlig for behandling av innsamlede personopplysninger. Med mindre du samtykker til noe annet, kan jeg, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at jeg skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Dine personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at jeg skal få gjennomført avtalen eller i lovbestemte tilfeller.

Jeg samler bare inn de personopplysningene jeg trenger for å sende deg det du har kjøpt. Alle opplysningene slettes automatisk to måneder etter at handelen er fullført.

Jeg deler ikke opplysningene med noen andre enn banken som sørger for at du kan betale varene du har lagt i handlekurven.

Artikler på denne siden kan inkludere innebygd innhold (f.eks. videoer, bilder, artikler osv.) fra andre nettsteder. Disse oppfører seg på nøyaktig samme måte som om du hadde besøkt nettstedet det innebygde innholdet kommer fra.

Disse nettstedene kan samle inn opplysninger om deg, bruke informasjonskapsler, bygge inn sporingssystemer fra tredjeparter og overvåke hva du gjør via dette innebygde innholdet. Dette omfatter også sporing av handlingene dine via det innebygde innholdet dersom du har en konto og er logget inn på nettstedet.

Nederst på siden finner du en knapp merket kontakt. Klikker du på den, kan du sende meg en e-post. Jeg kommer tilbake til deg så snart som mulig. Men ettersom denne siden bare består av lille meg og dette ikke er min hovedbeskjeftigelse, kan det hende det tar en dag eller to.

Hvis du bruker Vipps hurtigkasse til betaling, fylles dine kontaktdetaljer automatisk ut av banken.

Konfliktløsing

Eventuelle klager rettes til meg innen rimelig tid, jf. punktene om  forsinkelse og mangel ved varen. Eventuelle tvister skal forsøksvis løses i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan du ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 400 500 eller www.forbrukerradet.no.

Diverse småtteri

Jeg følger selvfølgelig alle lover og regler og forholder meg til Forbrukerrådets standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over internett.

Av hygienehensyn  er det ingen returrett på munnbind. Munnbindene skal vaskes på 60 grader, og vil selvfølgelig bære preg av det etter hvert. De er imidlertid forvasket og krymper derfor ikke.

Putetrekkene bør renses. Enkelte perler vil miste noe farge og/eller glans med tiden. For å beholde smykkene pene lenger, bør du ta dem av før du hopper i dusjen. Både smykker og puter tåler normal bruk, men ikke veldig hardhent behandling.

Kjekt å vite om munnbind

Munnbindene er sydd av to lag bomull. Stoffene er forvasket og krymper derfor ikke. Alle har lomme til filter og plass til en neseklype som gjør at de sitter bedre på plass og hindrer dugg på brillene.

Jeg sender med en bit ståltråd som kan formes til en neseklype som passer akkurat deg. Filter kan være et ekte munnbind, flere lag kjøkkenpapir eller en passende stoffbit. Filteret bør være av et annet materiale enn selve munnbindet. Flanell er et godt tips.

Pass på at munnbindet sitter godt når du tar det på deg. Blir du gående og pille på det, kan det gjøre vondt verre. Legg det øverste båndet over ørene (og hestehalen hvis du har). Du kan selvfølgelig bytte ut båndene med strikk, men det er ikke veldig behagelig i lengden.

  • Munnbindet tas av ved hjelp av båndet. IKKE ta på snuten!
  • Vask hendene godt etter at du har tatt det av.
  • Det skal vaskes på 60 grader etter hver bruk.
  • HUSK å ta ut neseklypen!
 
OBS!!!

Disse munnbindene er kun ment til privat bruk. Det er usikkert hvor effektiv beskyttelse bomullsmunnbind gir den som har det på, men de fleste som skjønner seg på smittevern, er enige om at de kan hindre smitte når (uvitende) smittebærere bruker dem. Hjemmesydde munnbind er med andre ord først og fremst til for å beskytte andre mot dine virus – om du skulle være så uheldig å være smittet uten å vite det.

Mange koronasmittede er ikke klar over at de kan spre sykdommen videre fordi de har milde eller ingen symptomer. Hvis vi alle oppfører oss som om vi var smittet, ja, da er vi alle bedre beskyttet.